Leningovereenkomst snel internet Kabelnoord getekend

3 april 2018

Op 3 oktober 2017 werd bekend dat Kabelnoord de aanvraag voor een lening van de provincie was gegund. Na die datum is het lang stil gebleven. Er moest nog veel werk gebeuren aan de selectie van een bank (dat werden er twee) en daarna het opzetten van overeenkomsten met alle financiers.
Op 29 maart 2018 is dat proces afgerond met de ondertekening van de lening overeenkomsten. Daarmee krijgt Kabelnoord toegang tot voldoende geld om de aanleg in het witte gebied in de provincie Friesland te kunnen betalen. De werkzaamheden starten in juni; het geheel moet begin 2021 overal klaar zijn. 

Wie komt in aanmerking?

Voor alle duidelijkheid: het project beperkt zich tot zogenaamde witte percelen. Die percelen staan op een lijst die door de provincie is vastgesteld. Percelen die niet op die lijst staan, worden in principe niet aangesloten, omdat dit in de voorwaarden voor de lening van de provincie is uitgesloten. Indien men kan aantonen dat het betreffende perceel ten onrechte niet op de lijst staat, gaan we bekijken of er alsnog een aanbod kan worden gedaan. Op de website van glasvezelvankabelnoord.nl is een postcodecheck in te vullen om te zien of een bepaald perceel op de lijst staat en daardoor in aanmerking kan komen voor glasvezel. Als een perceel op de lijst staat, is het nog niet zeker dat er ook glasvezel wordt aangelegd. Kabelnoord heeft de verplichting om minimaal 90% van de percelen op de lijst aan te sluiten. We streven naar een hoger percentage, maar de meest dure percelen zullen geen aanbod krijgen, omdat de financiering daarvoor ontoereikend is. De provincie heeft een aparte regeling in voorbereiding om die percelen later alsnog van snel internet te voorzien.

Vraagbundeling

Kabelnoord gaat pas glasvezel aanleggen als er voldoende animo is onder de bewoners. De ondergrens ligt op 60% deelname. Om de belangstelling vast te stellen, wordt een zogenaamde vraagbundeling georganiseerd. Mensen die het betreft, krijgen uitgebreide informatie toegestuurd en worden dringend gevraagd daarop te reageren. Er komen ook informatieavonden en men kan tevens bij informatiepunten terecht. De vraagbundeling start ongeveer een half jaar voor de beoogde start van de aanleg, niet eerder. Het is dus niet vreemd dat u nog niets gehoord heeft, dat komt later. In april zullen de eerste potentiële klanten in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bericht ontvangen.

Wanneer aan de beurt?

Momenteel is nog niet te zeggen wanneer de aanleg in een bepaald gebied plaats gaat vinden; dat hangt onder meer af van overleg met de aannemer en de medewerking van de betreffende gemeente. We streven er wel naar om binnen enkele maanden een globaal aanlegschema te publiceren. En het hele project moet uiterlijk 1 april 2021 klaar zijn.

Grijze aansluitingen

Het project van Kabelnoord gaat alleen over het witte gebied; grijze percelen nemen we niet mee, omdat de voorwaarden bij de financiering van de provincie dat niet toestaan. We gaan wel kijken of we de aanleg ook kunnen benutten om (bij voldoende animo) de voorbereiding van de aansluiting van grijze percelen in de aanleg mee te nemen. Dat doen we in afstemming met DFMopGlas. Deze coöperatie zal de aanleg van glasvezel in grijs gebied moeten financieren, omdat Kabelnoord daar het geld niet voor heeft.

Wat kan de klant krijgen?

De klanten op het netwerk in het witte gebied kunnen, net als de klanten op het huidige netwerk van Kabelnoord, beschikken over (de combinatie van) radio en televisie, internet en telefonie. Ook voor zakelijke klanten is er een aanbod. Voor particulieren is de enige uitzondering dat men er op het huidige netwerk in Noordoost Friesland voor kan kiezen om alleen tv af te nemen en verder niets. Dat kan in het buitengebied niet; men moet daar altijd minimaal internet als dienst nemen.

Het verschil met het huidige gebied is een aparte buitengebiedtoeslag van 15 euro per maand die in het buitengebied moet worden betaald om de aanleg van de extra dure aansluitingen mogelijk te maken. Deze toeslag is van kracht zolang dat nodig is; de aandeelhouders van Kabelnoord (gemeenten) bepalen of dat nog nodig is. Een belangrijke factor bij de beantwoording van dit vraagstuk is de deelname van klanten. Hoe hoger de deelname, hoe beter het bedrijf draait en hoe minder we afhankelijk zijn van de buitengebiedtoeslag.

Voortgang glasvezel in Noordoost Friesland

In Noordoost Friesland is Kabelnoord al in 2013 gestart met de ombouw van het bestaande netwerk naar glasvezel. Inmiddels zijn ongeveer 19.000 percelen omgebouwd. We moeten er nog ongeveer 12.000 doen. Daar was geen geld voor, omdat de bank de financiering na de eerste fase niet verder voor haar rekening wilde nemen. Ook andere mogelijkheden voor financiering bleken moeilijk toegankelijk.

Met de aanpak van het witte gebied, krijgt Kabelnoord echter veel meer klanten en dus meer inkomsten. Omdat we de banken die meewerken met de financiering van het witte gebied, veel minder snel hoeven terug te betalen dan de huidige huisbank, ontstaan nieuwe mogelijkheden. De nieuwe banken waren namelijk bereid om ook financiering te verstrekken voor de ombouw van het huidige gebied tegen gelijke voorwaarden als voor het witte gebied.

Daarmee is de financiële belemmering opgelost en kunnen we in Noordoost Friesland verder met de aanleg.

Het plan is om dat in het zelfde tempo te doen als in het witte gebied, dus in 2021 alles klaar. In het buitengebied nemen we wit en grijs in één aanleg mee. Omdat de witte percelen echt in 2021 klaar moeten zijn, geldt dat daarom voor de grijze percelen feitelijk ook.

Ameland

In dat kader zijn we inmiddels op Ameland weer bezig; daar was de aanleg halverwege gestopt (volgens plan) maar is de vraag ondertussen erg gegroeid en is er grote behoefte aan meer internetcapaciteit, met name in de zomer. Daarin kunnen we nu voorzien met glasvezel. De aanleg is al gestart, de aannemer is tijdig voor het seizoen weer van het eiland af.